Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.06.2024 - 07.06.2024
Added on: 18.03.2024

Sytuacje performatywne. Literatura, humanistyka, edukacja

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Performatyka funkcjonuje w obiegu światowej humanistyki już kilkadziesiąt lat, a na polu krajowym co najmniej od czasu polskiego wydania monumentalnej pracy Performatyka: wstęp Richarda Schechnera (2006). Wydaje się, że ten nurt badawczy rozwijany jest przede wszystkim w obrębie teatrologii i teorii kultury. Proponując jako temat konferencji Sytuacje performatywne, pragniemy skupić się na trzech nieco innych obszarach zagadnień: a) literaturze jako polu dziania się, konstruowania rzeczywistości i realizacji różnorakich procesów (politycznych, społecznych, nauczania, komunikacji...); b) praktyce badawczej, powiązanej z działalnością artystyczną (chcielibyśmy przyjrzeć się konsekwencjom takiego połączenia); c) edukacji humanistycznej, w której performans może być skutecznym modelem nauczania i na której performatywny wymiar zamierzamy zwrócić uwagę.

Nawiązując do Judith Butler, performans rozumiany jako jednorazowe, potencjalnie subwersywne działanie, odróżniamy od peformatywności, czyli powtarzających się praktyk, które mają na celu budowanie określonej struktury, np. tożsamości jednostki lub grupy (badaczy, nauczycieli) czy instytucji (uniwersytetu, szkoły). Zapraszamy osoby działające w polu nauk humanistycznych i społecznych, przede wszystkim literaturoznawstwa, polonistyki i metodyki nauczania do włączenia się w dyskusję na temat tego, jak ujęte w powyższy sposób performans i performatywność mogą wiązać się z literaturą oraz współczesną humanistyką i edukacją humanistyczną.

Sugerowane pola tematyczne:

  • badacze-twórcy, badaczki-twórczynie

Formy współistnienia dyskursu naukowego z twórczością artystyczną, czyli:
- wpływ twórczości artystycznej na dyskurs naukowy (na poziomie stylu, tematyki, konstrukcji podmiotu) i odwrotnie
- nieczysty dyskurs filozofa-artysty (wg Jeana-Noëla Vuarnet’a) w badaniu literatury
- ciało badaczki/ badacza i jego relacje z przedmiotem badań
- podmiot czynności twórczych w dyskursie naukowym oraz w praktyce pisarskiej i naukowej
- autobiograficzność dyskursu naukowego

  • praktyka teoretyczna

Wykorzystanie performansu w działalności naukowej, popularyzatorskiej i dydaktycznej w humanistyce i naukach społecznych, czyli:
- subwersywne praktyki badawcze
- odgrywanie ról w przestrzeni akademickiej i edukacyjnej
- prowokacja jako strategia badawcza i dydaktyczna
- dydaktyka jako performans
- performans w edukacji humanistycznej

  • performowanie literatury/ w literaturze

Szczególna rola performowania we współczesnej poezji, pisarskim aktywizmie, publicznym czytaniu literatury (poza dramatem i teatrem), czyli:
- spotkania literackie (dawniej i dziś) jako przestrzeń performowania tekstów
- zjawisko slamu, open mic i bitew freestylowych
- nowe media a performowanie literatury/ w literaturze
- zapis – brzmienie – performowanie tekstu literackiego
- performatywne nurty w awangardach literackich

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (tytuł wystąpienia i abstrakt) na adres: konferencja.sytuacje@uwr.edu.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 marca 2024

Powiadomienie o akceptacji tematów: do 15 kwietnia 2024

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2024
Dla pracowników i pracownic naukowych opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Osoby ze szkół doktorskich są z niej zwolnione.

Informacja o szczegółowym programie obrad: 19 maja 2024

Termin konferencji: 6/7 czerwca 2024

Komitet naukowy:
Marcin Czerwiński,
Katarzyna Lisowska

Sekretarz i sekretarzyni konferencji:
Wojciech Gałecki,
Natalia Miksiewicz

Organizatorzy: Zakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, Wrocław
Application deadline for speakers:
31.03.2024
Fee:
Dla pracowników i pracownic naukowych opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Osoby ze szkół doktorskich są z niej zwolnione.
Added on:
18 March 2024; 21:42 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 March 2024; 21:42 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.